Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα
του Επιστημονικού Διημέρου "Κτίριο & Ενέργεια"

Ξάνθη 7-8 Σεπτεμβρίου 2012
Συνδιοργάνωση: ΤΕΕ Ανατ. Μακεδονίας, ΤΕΕ Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ

Τις τελευταίες δεκαετίες, η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα και, ειδικότερα, η κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα παρουσιάζουν έντονα αυξητική τάση. Αυτοί οι ρυθμοί δεν συμβαδίζουν με τους εθνικούς στόχους για τη μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και των εκπεμπόμενων ρύπων.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Μπορούν δε να αναδειχτούν και να αξιοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων. Συγκεκριμένα, η εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτίριο εξασφαλίζεται εν μέρει με τον κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών δομικών στοιχείων και συστημάτων και εν μέρει μέσω της υψηλής αποδοτικότητας των εγκατεστημένων ενεργειακών συστημάτων . Προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελεί η άριστη ποιότητα του σχετικού εξοπλισμού και της εγκατάστασής του καθώς και των σχετικών τεχνικών μελετών που τον προδιαγράφουν.

Στόχος της πρωτοβουλίας διοργάνωσης αυτού του Επιστημονικού Διημέρου είναι η ενημέρωση του Τεχνικού και Επιστημονικού Κόσμου, των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των υποψήφιων επενδυτών και των αντίστοιχων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Αφορά στις τελευταίες εξελίξεις, τις τεχνολογίες και τα καινοτόμα προϊόντα, για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και την προετοιμασία για το κτίριο «σχεδόν μηδενικής καταναλωσης ενέργειας» το οποίο και είναι νομοθετημένος στόχος της χώρας για το 2020. Στα πλαίσια αυτά, μέσω των επιστημονικών εισηγήσεων, θα γίνει παρουσίαση των διαθέσιμων τεχνολογιών και μεθόδων μελέτης, υπολογισμού και κατασκευής κτιρίων με βέλτιστη ενεργειακή συμπεριφορά. Οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν, καθώς και οι σχετικές συζητήσεις, θα κινηθούν σε τρία επίπεδα:

1. Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας
2. Νέες εφαρμοσμένες λύσεις
3. Τεχνολογικά ώριμες νέες επιστημονικές προσεγγίσεις.